TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
37 5 lượt 51 2 lượt 26 16 lượt
66 5 lượt 54 2 lượt 67 16 lượt
64 4 lượt 69 2 lượt 92 16 lượt
71 4 lượt 90 2 lượt 50 14 lượt
77 4 lượt 09 1 lượt 66 14 lượt
78 4 lượt 12 1 lượt 51 13 lượt
01 3 lượt 15 1 lượt 37 12 lượt
05 3 lượt 19 1 lượt 55 12 lượt
23 3 lượt 21 1 lượt 70 12 lượt
26 3 lượt 23 1 lượt 04 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 58 1 lượt
98 1 lượt 94 1 lượt 91 4 lượt
97 1 lượt 93 1 lượt 61 4 lượt
96 1 lượt 83 1 lượt 59 4 lượt
88 1 lượt 81 1 lượt 52 4 lượt
85 1 lượt 77 1 lượt 45 4 lượt
81 1 lượt 76 1 lượt 44 4 lượt
80 1 lượt 68 1 lượt 33 4 lượt
79 1 lượt 59 1 lượt 32 4 lượt
72 1 lượt 50 1 lượt 20 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 73, 83, 87, 93 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99 73

Advertisements